is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij zult u de goedheid herinneren van Z. H. Paus Plus X, gezegender gedachtenis. Vijfduizend Schotsche kinderen, leden van het Genootschap, hadden met geestdrift beantvroord aan den oproep van den ijverigen Directeur in dat Koninkrijk, den Eerw. M. X, Taylor om den Paus te bedanken zoovrel voor het decreet over de H. Communie der kinderen als voor den zegen, dien hij zoo herhaaldelijk aan ons Genootschap geschonken heeft. Die vijfduizend kinderen hebben allen een kaartje geschreven, geordend in een prachtig album, waarin zij aan den dierbaren H. Vader mededeelen, hoevele ïï. H. Communiën zij te zijner intentie hebben ontvangen. Het totaal bedroeg 94.254, waarbij 175 eerste H. H. Communiën.

Z. H. Benedictus XV aal met genoegen zich verwaardigen deze treffende hulde te aanvaarden van een tak van ons dierbaar Genootschap, en Z. H. zij er van overtuigd, dat de liefde tot den H. Stoel en de dankbaarheid voor de zegeningen des Pausen, die nog kort geleden het gebed van het Genootschap met aflaten heeft verrijkt (zie blz. 65) altijd aan onze kinderen zullen worden geleerd en ingeprent.

R. De Teil.

Directeur-Generaal van de H. Kindsheid.

DE INKOMSTEN VAN HET GENOOTSCHAP.

Ten gevolge van den droevigen oorlog zijn de inkomsten van het Genootschap onrustbarend verminderd. Dat zal wel niemand verwonderen, daar men in de oorlogvoerende landen aan heel andere zaken denkt dan aan de arme heidensche kindertjes van China. Een oogopslag is genoeg om er u van te overtuigen. In 1913 bedroeg het cijfer der inkomsten 4.873.981 francs. In 1914 was het nog 1.456.881 franks en in 1915