is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om den kinderen den rechten weg te toonen en ze er op te houden ? Ook van U, dierbare kleine leden, verwachten wg medewerking in de vervulling onzer wenschen ; door de getrouwheid namelijk waarmede gij uwe verplichtingen vervult, moet gij getuigenis afleggen van de achting, die gij voor uw Genootschap hebt; en uw voorbeeld moet een zaad zijn, dat geroepen is om vruchten voort te brengen bij uw bloedverwanten en vrienden.

Maar meer nog dan van het werk der Ouders en der kinderen, meer nog dan van den ijver der priesters en leeken moeten wij van de genade van Hem, die wasdom en kracht geeft aan elk goed werk, verwachten, dat Hij toenemenden bloei geve aan het Genootschap. Daarom bidden wij den zegen van God af op degenen, die reeds tot de H. Kindsheid behooren, alsook op hunne familiën, op ]hen, die het Genootschap beschermen en bestieren, op al degenen eindelijk, die zich in onze dagen een juister denkbeeld van het Genootschap hebben weten te vormen, opdat het altijd dieper en dieper wortel schiete in Rome en het Ons hart altijd meer en meer moge verheugen door overvloedige en zoete vruchten.

Bemerkingen. Elke omschrijving of uitleg zou de woorden des Pausen verzwakken. Zij zijn als een adelsbrief, toegekend aan het Genootschap der H. Kindsheid. De leden, die ze lezen zullen hetzelfde gevoel ondervinden als zij die ze mochten aanhooren uit den mond zelf van Benedictus XV, namelijk een gevoel van onbeperkte dankbaarheid en een vernieuwde vurigheid om zich geheel en al te geven aan de uitbreiding van het Genootschap.

Inderdaad de woorden van den Paus zijn bestemd om verder te gaan dan de muren der Koningszaal te Rome. Ze zijn niet bestemd voor de H. Kindsheid van Rome alleen, die er haar feest zoo heerlijk meê bekroond zag. Zij zijn gericht tot heel het christen volk ; ze zijn een aanmoediging en tegelijk een belooning voor al de katholieke kinderen in Europa en America,