is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vandaar was ik gegaan naar een dorp van arme Parias de verstootenen der maatschappp. Het bestond uit dertig familiën, alle pas bekeerd.

Er zijn dus bekeuringen, maar wg zouden er nog gaarne veel meer zien.

De missionaris met dat dorp belast, deelde mij zijn verlangen mee, om eenige meisjes te mogen zenden als pensionnairen naar het klooster in het hoofddorp. Dat zou ten zeerste bijdragen tot het wortelschieten van het geloof.

Ik ben het heelemaal met U Eerw, eens, heb ik geantwoord, maar de kosten ? Het klooster zou minstens 7 of 8 francs per maand vragen om ze te voeden !

O, antwoordde Z.Eerw. zou Z. D. H. het geld niet kunnen krijgen van de H. Kindsheid ?

’t Is waar, mijn goede pastoor; maar ü Eerw. weet, dat men dit jaar onze toelage met twee derden verminderd heeft, en nu aan uw verlangen te voldoen, zou ik een vermeerdering moeten krijgen in plaats van een vermindering. Maar laat ons hopen, dat de aansporingen van Paus Benedictus XV en de edelmoedigheid der Amerikaansche Katholieken de bijdragen weer zullen doen stijgen, en dan zal ik U volgaarne helpen.

Uw Dienaar in Christus.

t A. FAISAXDEIR, S. J.

BISSCHOP VAN Frichinopoly (Eng. Indib.)