is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Chinees is razend van kwaadheid op zijn kind, omdat het een meisje is; hij wil er zich zoo spoedig mogelijk van ontdoen. Liefde volle buren, verschrikt bij het zien van dien dwazen toorn, nemen tot groote geruststelling der moeder, het kind, dat nog slechts drie dagen oud was, op en brengen het bij ons. Wij ontvangen het met vreugde, wijden het onze beste zorgen en zijn zoo gelukkig het te redden van een zekeren dood.

Kort daarop klopt een meisje van de parochie aan onze deur. „Hier is,” zoo zegt ze „een uitgemergeld kindje van enkele dagen; de moeder is zooeven gestorven en de vader is in zijn armoede onbekwaam er voor te zorgen. Hij geeft het u en is blij van zulk een zwaren last bevrijd te zijn.”

Wij doopen deze beide engelen ; Yictorina en Margaretha. Thans zijn ze achttien maanden oud en reeds kunnen zij den Zoeten Naam Jezus aanroepen voor hare weldoeners van Europa, die haar door hunne edelmoedigheid, van al het noodige voorzien. Wordt vervolgd.