is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiervan hebben we overigens ondervinding genoeg opgedaan. In het Portugeesch gebied van Mozambique telt men reeds talrgke timmerlieden, schoenmakers, metselaars, die met de Enropeesche zouden kunnen wedijveren. De juweliers van het land Senna zijn vermaard en de gouden en zilveren voorwerpen door hen vervaardigd wekken de bewondering der reizigers.

Een jongetje, dat het grootste deel zgner dagen doorbracht met hengelen in de Zambezie en het kijken naar de voorbijvarende stoombooten, schonk mjj eens een boot in miniatqre, door hem zelf vervaardigd uit merg van de aloë. Ik stond verbaasd over den opmerkzame geest van den kleinen kunstenaar. Hij had op de booten, die overigens langzaam varen en dikwgls aan den kant stil liggen, alles opgemerkt en alles zuiver weergegeven : de machine met haar zuigers en groot rad, kajuit, kooien, eetzaal, zonder zelfs de flesch met whisky te vergeten op den tafel van den kapitein. O, ’t was koddig, zooals hij die flesch met whisky had doen uitkomen.

De guitigste scholieren in Europa, die zoo precies de zwakke en gevoeligste zijde hunner meesters weten te treffen, zouden aan de negertjes op dit gebied niets kunnen leeren. Zij slaan den blanke gade, bestudeeren zgne gebreken en lachen er hartelgk mee De algemeene meening, dat er van den zwarte niet veel te maken is, is een valsche meening. Al onze moeilijkheden komen voort uit de beklagenswaardige omgeving, waarin hg zich bevindt. Men neme hem weg, men ontrukke hem in zijn eerste jaren aan den verderfelij ken invloed zijner ouders, en men zal verbaasd staan over de verkregen uitslagen.

EEN NUTTIGE WET.

Een commissaris van het gouvernement van binnenlandsche zaken, die zeer goed op de hoogte was met de Kaffersche

A.

12.