is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Japan, droeg hij een pontificale Mis op, geassisteerd door den Overste der Jezuieten, door den provinciaal der Broeders van Maria en Pater Roussel.

Na de zes parochiën en de verscihillende bloeiende katholieke scholen der hoofdstad bezocht te hebben, begaf hij zich naar Sendai, bij Mgr. Berlioz. Van deze reis gebruik makende, ging hij bidden op het graf van Hasekuro, die weleer in het begin der XVII® eeuw, door Marsamune, den dayzio der noordoostelijke provinciën, als gezant naar Rome gezonden werd. Door een zeer toevalligen samenloop vierde men den 300®*®" verjaardag van het vertrek van dit gezantschap en de dagbladen der stad zagen in het bezoek van den legaat een treffende attentie aan de provincie.

Eindeljjk na een korter of langer verblijf in elk der Japanneesche diocesen, die hij alle wilde bezoeken, ging Mgr. Petrelli te Nagasaki naar de Philippijnen scheep.

Gelet opj het welslagen der missie, vloeit ons hart over van dankbaarheid, zoo jegens den H. Vader en zijn legaat, als jegens allen, die hebben bijgedragen hetzg om den weg te banen, hetzij om de moeilijkheden te vereffenen. Laus Deo.