is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steen is verplicht terug te keeren, tenzij hij onder de algemeene afkeuring wil gebukt gaan, en de wraak zijner voorouders over zich aftrekken. De streek is gelukt. Als een ongelukkig slachtoffer, staat de oude diep zuchtend op, en zonder een woord te spreken gaat, hij het huis binnen. Hij geniet van zijne overwinning en verkneukelt zich, dat hij het jonge huishouden in ongelegenheid gebracht heeft.

De vreugde was echter van korten duur, de schande der nederlaag kwam over hem. Toen hij tegen den middag een uiltje knapte, vertrok de vader met Kleine Hagelsteen naar de stad. Tegen den avond was de overeenkomst met den vader door drie getuigen behoorlijk onderteekend, en werd Kleine Hagelsteen in ’t weeshuis der H. Kindsheid opgenomen. ’s Anderendaags 's morgens, na een behoorlijk bad dat is dikwijls allernoodzakelijkst, om de dikke laag vuil weg te spoelen, die de huid der kleinen bedekt, anders zou het doopwater hun huid niet raken werd het kind onder den naam Theresia gedoopt, volgens het verlangen van eene weldoenster uit Sittard, die een slavinnetje wenschte vrij te koopen en als kind aan te nemen. Dit geschiedde op den 30 Januari 1917.

Van toen af aan was de Kleine Hagelsteen een kind van O. L. Heer en ook van de goede zusters, die moederlijke zorg aan haar wijdden. Niet alsof zij haar hare goede ouders en bijzonder hare moeder, die onder deze noodig geworden scheiding zooveel leed, doen vergeten, want het kind heeft nauwelijks zijn kleine handjes leeren vouwen en het Onze Vader stamelen, of de goede zusters herhalen haar gedurig: „Kleine Theresia gij moet den goeden Jezus en zijne zoete Moeder Maria hartelijk bidden dat ze vader, moeder, broertjes en zusjes helpen ook Christenen te wor-