is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOSTOLISCH VICARIAAT VAN NYANZA.

• HET WERK DER H. KINDSHEID TE KIZIBA.

Bij een audiëntie, die werd toegestaan aan den Directeur Generaal der H. Kindsheid, zeide Z. H. Leo^XIII: „Ik zou willen, dat alle kinderen der Katholieke wereld leden werden van dit schoone werk der H. Kindsheid.” Uit dit woord, herhaald door de Opperherders Pius X en Benedictus XV is te Kiziba het werk der H. Kindsheid ontstaan. Tijdens een herderlijk bezoek bracht Mgr. de Ap. Vicaris de aanmoedigingen der Pausen in herinnering en drukte zijn vurig verlangen uit dit werk te zien wortel schieten en groeien in de Missie en het Vicariaat. Dit verlangen werd werkelijkheid en de volgenden morgen lieten zich eenige kinderen inschrijven in het Genootschap der H. Kindsheid. Toen men deze zwarte, gekroesde kleuters, bijeengekomen voor den katechismus, sprak over het Genootschap kwam er een glimlach van goedkeuring op hun gelaat en lieten zij hun mooie witte tanden zien: in het land der zwarten evenals bij dejblanken is alles wat nieuw is schoon. Maar toen men met de kwestie voor den dag kwam, elke week een „heller” te storten, verdween de glimlach, om plaats te maken voor een uitdrukking van vrees. Denkt toch eens aan, een „heller” I d.i. een weinig meer dan één centiem 1 een „heller” per week! maar dat is een heel fortuin voor onze negertjes! Voor een „heller” kan men een weinig zout koopen, en zout, dat is iets kostelijks! Als men een beetje grooter is, kan men