is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er cigaretten voor koopen, en men kan een paar dagen rooken! Vier „heller” per maand 1 daarvoor kan men een weinig visch machtig worden; en bij de gedachte alleen aan visch, komt hun het water in den mond! Men beproefde hun te doen begrijpen, waarom men bij het dagelijksch gebed de aalmoes van dien „heller” moet voegen; men deed een beroep op hun geluk van Christen te zijn, op hunne liefde tot Jezus, op de vreugde, die ze zouden verschaffen aan de zielen van andere kleinen, die dank aan dezen „heller”, naar den hemel zouden gaan na eerst door de wateren des doopsels herboren te zijn.

Wij vreesden in ’t begin dat allen niet zouden toetreden, dat die heerlijke ijver niets was dan een stroovuurtje. Het was echter niet zoo. En, men moet het bekennen, de begon de ziel van den missionaris te kwellen. Na de katechismus hielden de jongens raad. Zij beraadslaagden; en wijl men in het negerland is, raakten de tongen los; de stemmen verhieven zich. Eindelijk besloot een hunner aldus: „Welnu, zouden wij niet in staat zijn een „heller” per week te geven ? zou dat onze krachten te boven gaan ?.. .” En daarna traden tien anderen uit den troep vooruit om den Pater te verzoeken hen in het Genootschap in te schrijven: Pater schrijf ons in, wij zullen voor onzen „heller” werken.

Dit was het mosterdzaadje, dat in de aarde werd gezaaid. Onder onzen schoonen tropischen hemel geven de boomen, die het langzaamste groeien, het beste hout.

Na een maand hadden er meer dan vijftig toetredingen plaats en nog meer andere komen er elke week bij. Wij hopen dat het Genootschap weldra een groote boom zal worden en weldra aMonze Christenkinderen onder zijne leden zal tellen.

Maar waarom in een missieland, in een land, dat door de aalmoezen der H. Kindsheid moet ondersteund worden, het Genootschap oprichten ? Zonder twijfel kan hetjtekort van zijn budget niet aangevuld worden door de aalmoes onzer zwartjes. Noch-