is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE MISSIËN.

Een schoon hoofdstuk over kerkelijke geschiedenis. De Katholieken van Noorwegen en Spitsbergen gedurende den oorlog.

Verslag van Z. D. H. Mgr. J. B. Falize.

Christiania, 1 Oct. 1917.

Dezen zomer heb ik, ondanks de ontelbare mijnen, die de booten langs onze eindelooze kusten bedreigen, het kanonieke bezoek gebracht aan al onze staties, met uitzondering van slechts twee. God zij gedankt. Overal heb ik de geloovigen godvruchtig en vurig bevonden, de missionarissen en zusters ijverig boven allen lof en in veel staties vorderingen waargenomen die, om met den H. Paulus te spreken, mijn vreugde en roem uitmaken.

Onze scholen en opvoedingsgestichten zijn bloeiend gebleven onder geestelijk opzicht. Wij hebben al het mogelijke gedaan, ze omhoog te houden, ofschoon onzen geldelijken toestand, tengevolge van den oorlog bijna wanhopig is, en ofschoon de concurentie der protestantsche scholen zij verschaffen tegenwoordig morgen- en middagmaal aan al hun leerlingen zonder onderscheid de arme ouders onzer kinderen aan een verschrikkelijke bekoring blootstellen en ons offers opleggen, die onze uiterste krachtsinspanning vereischen. Maar tot nu zijn wij nog niet bezweken, dank zij de ondersteuning van het Genootschap der H. Kindsheid, dat ons niet verlaten heeft.

Wat mij vooral getroffen heeft, is van den eenen kant de heilige berusting, waarmee mijn dierbare medewerkers, wetende dat het mij