is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKA.

APOSTOLISCH VICARIAAT VAN FRANSCH BOVEN KONGO.

Uittreksel uit een brief van Mgr. Aagouard:

Om uwe inkomsten aan te vullen, waarvan wij meer dan wie ook de vermindering smartelijk gevoelen, werken wij uit alle macht om het werk der H, Kindsheid te bevorderen en doen wij onze jeudige christenen begrijpen hoe noodzakelijk het is het H. Doopsel te verschaffen aan de jonge heidenen, die nog verwijderd zijn van het Geloof. Daar de meesten te arm zijn om geld te bezitten hebben wij een praktisch middel gevonden om het verlangde doel te bereiken. Als onze kleine zwartjes in de klas komen, brengt deze een visch mee, die een ei, gene een palmnoot, die een stuk rietsuiker, die een pak linnen, ik heb er zelfs gezien met een soort rupsen, waarop onze Zwarten zeer verlekkerd zijn.

De meest welgestelden brengen 'zelfs een kip mee. Maar men moet hier voorzichtig zijn, om zich niet te verrijken met producten die niet altijd even katholiek zijn ? * 1 i.

Maar, zult gij zeggen, denkt gij alwat gij daar opnoemt ons over te zenden ? Als dat te Parijs is aangekomen zal het ook veel van zijn frischheid verloren hebben I Bedaart wat! Voor t belang der wilden zijn wij nog zoo dom niet. Alles wordt geschat naar den prijs van het land en onmiddellijk gestort in de kas van de H. Kindsheid.

Dit systeem zal ons toelaten de inzameling van het afgeloopen jaar te verdubbelen, en wij zullen weldra de duizend francs bereiken.

Prosper Auoouard.

Aartsbisschop v. Cassiopec

Ap. Vic. V. Boven-Congo.