is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat uw verzoek om gebeden van onze kinderen betreft voor intenties, die u door uwe leden werden toevertrouwd, ik kan u verzekeren Monseigneur, dat onze kinderen met een ware vreugde eraan zullen voldoen. Hoe dikwijls hebben, gedurende mijn lange missionaris loopbaan, onze kleine negers mij niet gevraagd : Hoe is het toch mogelijk en met welke reden stellen de blanken in Europa zooveel belang in ons, die zoover van hen verwijderd zijn, en die zij nog nooit gezien hebben ?

En toen ik hen de redenen daarvan uitlegde, stonden zij verwonderd en zeiden:

„Wat zijn die blanken toch goed! Zij verdienen onze dankbaarheid en wij zullen voor deze verre weldoeners bidden.”

Ik zal de zaak behartigen en zeer gaarne verordenen, dat Communies en gebeden worden opgedragen voor de aan u opgegeven intenties. Het is zooals gij zegt, een dubbel goed werk: van dankbaarheid en liefdadigheid. Ik hoop, dat de gebeden van de arme kleine weezen zullen aanvaard worden door den Ooddelijken Kindervriend.”

Monseigneur Combas, in Japan, 'zal ook een zelfde gebeds-kruistocht organiseeren met medewerking der missionarissen, die nu voor hun jaarlijksche retraite vereenigd zijn.

Monseigneur Meuleman, Aartsbisschop van Calcutta, biedt een nauwkeurige ingerichte organisatie aan, en kan elk jaar tot genoemde intentie twee duizend Communies en evenveel of nog meer rozenhoedjes waarborgen.

Dezelfde gebeden worden aangekondigd voor den dag van O. L. V. ten Hemel Opneming op het eiland Tahiti. Dezelfde beloften in Korea, in Noord-Amerika, enz.

Deze eerste antwoorden waarborgen ons de toekomst. Wat hebben we niet te verwachten van dat groote leger van kleinen, dat voor ons, voor U, leden van het Genootschap, voor al onze belangen der Hemel een heilig geweld aandoet. Dagelijks bedank ik reeds den goeden God bij mijne H. Mis voor hetgeen Hij door dien kleinen kruistocht van gebed schonk en nog schenken zal. Dat allen met mij den Goeden God danken.

R. de Teil,

Dir. en President van het Genootschap

der H. Kindsheid.