is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beiders, die wellicht het leeuwenaandeel hebben in de bijdragen van deze parochie voor de Missie.

:De H. Pancratius, patroon dezer parochie is als jeugdig bekeerling en martelaar eveneens een voorbeeld van ijver tot uitbreiding van het geloof, waarvoor hij zijn leven heeft gegeven. Ook Neerland’s roem, Kardinaal van Rossum, gevolgd door pauselijke strijders, de zouaven, was vertegenwoordigd bij deze echt Roomsche manifestatie. En als waardig slot van dezen kinderoptocht de groote kindervriend Sinterklaas met zijn zwarte Piet. Hiermede meen ik den Haaksbergschen lezers in korte trekken de beteekenis te hebben weergegeven van de verschillende zinnebeeldige verkleedingen der kinderen in den optocht op St. Peter en Paul.

Gelukkig! de missie-actie van het Genootschap der H. Kindsheid bloeit in deze parochie; wij zijn de ouders dan ook hoogst dankbaar, dat zij hunne kinderen als leden laten inschrijven voor dit heerlijk werk. Een schooner werk tbch van Christelijk liefdadigheid dart, in deze tijden vooral, dè Katholieke Missie te steunen mede te werken tot uitbreiding Van Christus rijk op aarde. Kapelaan Reijers.

DOODSBERICHTEN.

IN HET GEBED DER LEDEN WORDEN AANBEVOLEN:

1. Wijlen den ZeerEerw. Heer G. (ie Bruijn, Oud Pastoor van Erp.

2. Diessen, wijlen Mejuffrouw Johanna Marie Bajens Hoofdtresorierster en voorbeeldige ijvemarstcr en Weldoenster van hetüenootschap der H. Kindsheid aldaar (zie liefdegiften). |

3. Reek, wijlen Mej. Christina de Bruin, gewezen Tresorierster en Weldgenster (zie liefdegiften). __

4. Tilburg par. St. Jozef, wijlen Mej. Elisabeth Maria Cornelia Borsten Hoofdtresorierster en Weldoenster (zie liefdegiften).

OUDE POSTZEGELS

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

Zijn ingekomen van 8 Oct. tot 8 Deo,

Eerw. Zuster Clotilda een doos postz. enz. A. v. Weert een doos postz. Henrica van den Hark 1000 postz. enz. Mej. Eloys een doos postz. enz.

NIHIL OBSTAT,

A. Broeken M. S. C. libr. cens.

Tilburgi 9 Deo. 1918.

EULOETUR

J Pompen, Vic. Oen. Busc.

Buscoduci, 10 Dec. 1918.