is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Bestuursleden kiezen uit hun midden een Directeur en een Secretaris-Penninqmeester.

De Directeur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechten.

Art. 4. Behalve uit het stichtingskapitaal zal het der Stichting bestaan uit jaarlijksche bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Art. 5. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der Bestuurders. Een besluit tot opheffing der Stichting zal echter niet kunnen genomen worden dan in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, en voorts met ten minste f der stemmen van alle Bestuurders. Zoodanig besluit zal daarenboven de bekrachtiging van het Doorluchtig Roomsch Katholiek Nederlandsch Episcopaat behoeven. In de bedoelde vergadering wordt tevens aan de baten der Stichting, na aftrek der schulden, eene bestemming gegeven.

De stichtingsakte werd gereglstreera te Roermond, den 29 Maart 1919.

De stichters waren 1) Dr. Henricus Johanes Theodorus Brouwer, Vicaris-Qeneraal te Utrecht, diocesaan-directéur der H. Kindsheid in het Aartsbisdom Utrecht; 2) Theodorus Joannes Antonius Bosman, Proost en Deken Jvan Amsterdam te Amsterdam, diocesaan-directeur in het Bisdom Haarlem ; 3) Jacobus Pompen, Vicaris Generaal van ’s-Hertogenbosch, diocesaan-directeur in het bisdom ’s-Hertogenbosch; 4) Joannes Marinus van Oers, Vicaris-Qeneraal te Breda, diocesaan-directeur in het bisdom Breda en 5) Dr. Guillaume Auguste Hubert Bauduin, diocesaan-directeur in het bisdom Roermond.

Deze Heeren kozen overeenkomstig Art 3 al. 2 der Statuten tot Directeur der Stichting Monseigneur Dr. H.J. T. Brouwer, Vicaris-Generaal van het Aartsbisdom Utrecht, en tot Secretaris-Penningmeester Dr. G. A. H. Bauduin, kanunnik en professor aan het Groot-Seminarie te Roermond.