is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖEIOOTSCEAP DER H. RJOSHEID, \

Het Gpootschap der H. Kindsheid is het apostelschap dei christen kinderen bij de kinderen van 6ïn« en andere ongeloovigi landen, in den naam en ter liefde van het goddeliik Kind J»sn.

II T’j . ■ xriue Vdii liei goaaeiijii K.ind Jesus. Het doet jaarlijks meer dan 350,000 stervende kinderen doo■en, die zoo den’ hemel gaan bevolken. Het redt het leven tan een groot aantal dier oniioozele wichtjes, welke door ont- wreeden dood worden prijs gegevendikwi|ls koopt het die voor geld vrij; het voedt ze op in gestichten en scholen. Deze kinderen, die aan ons H. Geloof hun bestap te danken hebben, worden later nuttige helpers ter bekeenng van hun ongelukkig vaderland.

schap vindt zijne hulpbron vooral in de liefdadigheid der cbnsten kinderen. Dezen zijn de voornaamste teaen, en heb.don het grootste deel in de verdiensten en het gebed van het Genootschap. Het Genootschap heeft bijzonder de intentie, voor hen de beslissende genade eener goede eerste tl. Communie en der volharding te verkrijgen, alsmede te verwerven, dat a! de kinderen der christene moeders tot de genade van den H. Doop mogen komen. Boven den ouderdom van 12 jaar heet men bijblijvend ot toegevoegd Lid. Na de 21 jaar kan men geen lid blijven, als men weigert ook lid te wordra van het grootfc Genoodschap van de J oortplanting dfe Geloofs Echter worden van iedereen, zelfs van onkatholieken, aalmoezen dankbaar ontvangen.

V*., UULV<lU|^3lle De Uden moeten ; 1. dagelijks tot intentie van het Genoottcbap bidden (zijn zij te jong, dan doet dit een ander in hunne een Wees gegroet met het gebedje:’ .fl. Jktaagd Maria, bid voor ons en voor de arme ongeloovige kindertjes 1 2. maandelijks 2 '/j cent bijdragen.

Het Hoofdbestuur of Centrale Raad te Parijs verdeelt jaarlijks de aalmoezen onder de verschillende Missiën. De rekeningen worden medegedeeld in de Annalen, die tevens om de 2 maanden berichten geven over de werken en stichtingen van het Genootschap in de Missiën, deszelfs voortgang en bloei, enz. leder twaalftal ontvangt gratis een abonnement op dé Annalen.

Het Genootschap is goedgekeurd door de Pausen Gregorius XVI en Pius IX. Het is met aflaten verrijkt. Z. H. Paus Pius IX heeft, bij Breve van 18 luli 1856, het onder de kerheUAhe instellingen opgenomen, aan hetzelve een Beschermer en Vertegenwoordiger bij den H. Stoel geschonken in den persoon van een Kardinaal der H. Roomsche Kerk, en het dringend aanbevolen aan alle Bisschoppen der katholieke wereld

*aii rtiic uer iic*Uif)lieJC3 wereia. lIH. DD. HH. de Bisschoppen van Nederland »wenschen ten zeerste, ook dit Genootschap door aalmoezen te zien ondersteund.” (Besluiten van het Provinciaal Concilie Utrecht, ten jare 1865, Titel 6, Hoofdstuk 7.