is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Omdat ik wil bidden.”

„Ge hebt al uw vrouwen weggestuurd; ge maakt dus zelf,” zoo vroeg de minister op spottenden toon, „uw eten klaar ?”

„Heeft men mij,” hernam Mathias,' „voor uw rechtbank gebracht, omdat ik zoo mager ben, of om mijn geloof?”

Zich tot de beulen wendend, riep de minister in toorn uit: Voert hem weg en doodt hem.”

„Ik verlang niets anders,” zei Mathias.

„Beulen 1” schreeuwde de minister, die zich door zooveel standvastigheid vernederd gevoelde, „ge zult hem handen en voeten afhouwen en hem zijn vleesch uit den rug scheuren en dat voor zijn oogen roosteren.” En smadelijk lachend voegde hij er aan toe: „God zal u wel bevrijden.”

Mathias, die door deze beleediging, aan God aangedaan, in zijn innigste liefde was gekrenkt, antwoordde fier: „Ja, God zal mij bevrijden, maar hoe Hij het doen zal, zult gij niet zien; want Hij zal mijn ziel tot zich opnemen, en slechts mijn lichamelijk omhulsel in uw handen laten.”

Mkadjanga beschouwde het als een plicht, om dit bevel, hoe wreed ook, zoo getrouw mogelijk na te komen. Om niet door toeschouwers gestoord te worden, voerde hij den onverschrokken christen naar den eenzamen heuvel van Savaridja.

Men vertelt, dat Mathias met gebonden handen en een touw om den hals, zijn beulen met vluggen stap en met een van vreugde stralend gelaat volgde.

Zijn vriend Lucas Benabakintu, denzelfden dag als hij gedoopt, en even vurig christen, werd terzelfdertijd naar de srafplaats geleid.

Onderweg ontmoetten de beulen een man, van wien zij meenden men weet niet waarom dat hij ook christen was, en zonder eenige rechterlijke uitspraak bonden ze hem en voerden hem weg met de twee anderen. Mathias echter sprak .voor hem ten beste: „Ik ken al degenen, die bidden, maar deze bidt niet; laat hem gaan.” Deze man werd dan ook losgelaten.