is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, toch niet, Pater; maar het spijt mij zóó, dat er zoo weinig kinderen te Communie gaan en ik zou ze er op die manier toe willen brengen.

Toen werd ik ernstig, en zei: „Dat idee komt van Baven ; bid O. L. Heer vurig, maak de regels op, en kom morgen terug, als gij bij uw plan blijft.”

’s Anderendaags kwamen ze met hun tweetjes terug en hadden een heel plan van regels voor een Congregatie opgesteld. Waar ze die vandaan gehaald hadden, weet ik niet, maar ze zagen er uitstekend uit. Oordeelt. Ze zijn kort en duidelijk.

Doel der Congregatie.

Zachtjesaan, de kinderen er aan gewennen, Jezus Christus en de H. Maagd te dienen en te beminnen, en ze verwijderd te houden van de zonde, die hun grootste vijand is.

Verplichtingen.

Eiken dag. ’s Morgens de H. Mis hooren en het Lichaam des Heeren ontvangen; ’s avondfS een kort bezoek bij het H. Sacrament.

Elke Maand. Algemeene Communie, den Zondag.

Bemerking. De leden zullen hun best doen, goed op te passen. Hun loon zal groot zijn hierboven. Daarom zuilen wij trachten de deugden van O. H. Jezus Christus na te volgen, vooral: Zijn liefde, nederigheid en zachtheid.

Naam. De Congregatie zal heeten : Vrienden van het Kind Jezus.

Patronen. Het Goddelijk Kind en de H. Maagd.

Beschermster: Zusterke Trees van ’t Kindje Jezus.

Op dit laatste zou aanmerking te maken geweest zijn, daar Zuster Trees nog niet heilig of zalig verklaard is, maar ik liet het maar zoo.

Verder hield ik mij geheel buiten den loop der zaken, en liet de kinderen hun gang gaan. De stichtster benoemde ik tot presidente, ik gaf medailles, schapulieren en rood lint. Daar maakten zij onderscheidingsteekenen van.