is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’s Anderendaags eerste vergadering. De presidente legde de Regelen uit en sprak van de groote liefde van Jezus Christus tot ons in t H. Sacrament. 38 leden werden getooid met de versierselen der Congregatie. Sindsdien is het getal nog grooter geworden. Er zijn nu twee afdeelingen, eene voor jongens en eene voor meisjes. De presidente weet haar volkje te begeesteren. De veelvuldige Communie is in eere en velen zelfs gaan dagelijks.

Zie, als men zulke dingen beleeft, dan wordt het hart vervuld met hoop voor de toekomst.

R. Z.

KLEINE APOSTELTJES.

Een missionaris in Afrika vertelt:

Mijn kleine jongens en meisjes zijn mijn beste hulp in het missiewerk. Niet alleen doen zij hun uiterste best om de kleine negers en negerinnetjes van ons dorp bij mij te brengen en hun het onderricht te doen bij wonen, maar ze gaan zelfs de omliggende dorpen af, zoeken de heidensche kinderen op, brengen ze naar de missie, leeren hun de gebeden en den katechismus en bereiden hen zoo goed mogelijk tot het H. Doopsel voor. Ze hebben o zoo’n plezier in hun apostelwerk, dat zichtbaar door God gezegend wordt. En waaraan danken zij deze goede gezindheid en dezen heiligen ijver. Aan het dikwijls te communie gaan 1 Reeds vroeg in den morgen komen ze naar de kerk om te kunnen biechten en communiceeren. En sommigen moeten van verre komen. De veelvuldige communie heeft deze kinderen, _die nog kort te voren heiden waren, volkomen veranderd. Door hun braaf en zedig gedrag toonen zij aan de heidenen, welke de ware vruchten zijn van het christendom.