is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijvend in datzelfde genre zijn uitbeeldingen van „Laat c/e kleinen tot Mij komen”, „Jezus’ intocht binnen Jeruzalem” 2), en Jezus toegejuicht door de kinderen” 3). We zouden daarbij als pendant kunnen voegen : Missiearbeiders in gezelschap van Chineesche kindertjes, en Missionarissen vreugdevol verwelkomd door Catechumenen.

Juist gekozen groepeeringen voor een stoet der H. Kindsheid biedt verder het programma van den optocht, die dit jaar ge-

2) In de processie van het H. Bloed te Brugge is deze groep gevormd uit tal van personen die den Leeraar aller Volkeren Hosanna’s zingend vergezellen, en Hem van tijd tot tijd toewuiven met palmtakken. In frissche, kleurige overkleedjes, een betrekkelijk goedkoope en toch pakkende afdeeling voor veel Kindsheidkinderen.

3) Matth. XXI ; 15.

Uit den Kindsheidoptocht te Aardenburg.

(ƒƒ. Cecilia: Elsa Falloen Bruidjes: Nlarietje en Louise Bruyckere. Groote Engel: Lea Breyaart.)