is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utgaven van het jaar 1921.

R. K. Jongensweeshuis voor het drukken der annalen, lijsten en clichés 1271.60

Postpakketten en postzegels 10 30

f 1282,50

Balans 1921

To'aal der Ontvangsten f 13660.64

Totaïl der Uitgaven 1282 50

f 12378.145

Afgedragen f 12878.

Gezien en goedgekeurd

Breda, 3 Febr. 1922

J. M. van Oerp, vio. – Gen.

Onder de ontvangsten zijn in verschillende plaatsen gerekend, de navolgende bijzondere ; Breda, van N. N. ƒ25 trrt vrijkoop van een slaafje bij den H. Doop te noemen Leo, Matie. Dongen, door bemiddelin» van MeJ. Oomens tot vrijkoop van een slaafje te noemen Joseph Gerardus ƒ12.50; tot vrijkoop van een slaafje te no men Joseph ƒl5. Fijnaard, gecollrcieerd door de nege tjes van de Kindsln id optocht ƒ36.25. Gilse, door bemiddeling van Mej. de Net van N. K. ƒ25 ; tot vrjtkoop van een slaafje te noemen Augustinu» Petronella; ƒ12.50 tot vrijkoop van een slaafje te noemen Marie. Kruisland, 'loor bemiddeling van Mej. Cato Broos ƒ25 tot vrijkor p van een sla-fje te noemen 11aria Julia. Leur, door bemiddeling van M-j. Cato Maghielsen ƒ12.50 tot vrijkoop van 'een slavinnetje te noemen Thérésia en ƒ12.50 voor een slaafje genaamd Marie Molenschot, door bemiddeling van Pastoor van Ueis. Bijdraging dotrr de tooner 1 vereeniging „ons vermaak” ƒ11.35. NieuwNati en door bemiddeling van Pastoor Vermeuhn ƒ25 tot vrijkoop van een slaviriirotje te noemen Maria. Ondenboscli, bij de Kindsheid optocht werd opgehaald ten bate der Mirsie ƒ75 waarviror drie slaafjes worden vrijgekocht rlie genoemd zullen voorden Alcantara, 'Aalhurga en Joannes. Oosieiiid Door bemiddelmg van Mej. Bossers van lï. N. ƒ2O. Prinsenhage. door bemiddeling van Mej. Blankers ƒ5OO als bijzointere liefdegift van Wijlen den Heer Adiianus Schrauvven ; ƒlOO van wijlen den Hier 0 van'den Ritt. Steenbergen, van N. N. ƒ25 tot vrijkoop van een slaafje, Gecollerteerd door Wim Luijcks ƒ4 30. De optocht bij geletrenheid van het Kindsheirifeest bracht op ƒ77 25. Wagenberg, door bemiddeling van Mej A. M. Bevers ƒ2O van eene overbdenen Weldoenster en zelatrioc Mej. Joanna van ïeteiing; van N. N. ƒ10; tot vrijkoop van een s aafje te'roemen Elisabeth Cornelia ƒ25; van eene overledene weldoenster, Mej. Anna Damen Romme, ƒlO.

NIEUWE OPRICHTING.

N. B. Te Breda parochie U. Gerardus Majella werd eene nieuwe afdeeling opgericht.