is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Kindsheid (Oct.) f 120. 18. Lith, door bemiddeling Tan den Z Eerw. Heer l’astoor yan Hapert van N.X. tut vrijkoop van een h idenseh meisje te noemen I'etronelia Wilhcliniiia f 25 19. Haareii, a) ach..al f 16.56 en b) rene gift f 10. 50. Den Dungen a) seliaalge.l 1 /' 9.98. en b) buz. gift f 5. 21 Bladel a) Cellect n in Mo' en ï«oveiiib*r f 141,395 cii b) liefdegiften ƒ15.71. 22. Caateien, schaalcollecte op 26 Dec. hij gelegenheid der 11. Mis vo,<r de leden f 47.45. 23. B ek bij Nijmegen a) aan collecten ƒ 147.075 en b) aan liefdegiften f 10.825. 24 Eindh..ven par. Eellenoord. a) aan giften ƒ5. en b) aan zilv. medai b a ƒ 1.20. 25. Tilburg par. Heuvel, achaalcollecte ƒ 21 95. 26. Boxmeer, Collecte II. Kindaheid ƒ2O, 27. Keldonk, a) Uffer der Zelatrieen ter eere v. li. Godd'-I. Kindje Jezus ƒ 6.40, b) liefdegift van N.N. ter eere van bet Godd. Kii.dje Jezus ƒ 1, o) van N.N. ƒ 1, d) van N.N. 1, e) van N.N. ƒ 1 en f) offer in Feestmis ƒ 6. 28. Do Eerde, a) een gift ƒ 1 en b) oen gift ƒ5.29. Kin Ihoven par. Öt. C. tharina, a) liefdegiftin ƒ3.25 tn b) veigoeding medadlesƒ 4. 30. Lage-Zwaluwe, gift van J. V./'IO 31 Soiu nen. a) aiften sfS9.lsen b) vergoeding medailles ƒ 0 62. 32. Hulsel, Schaalcollecte ƒ55 90. 33. Oploo, Collecte ƒ 150. 34 Boerdonk, Offer bij t feest ƒ 20. 35 üt ui ne, tot vrijko p an twee slaatjes Franciscus en Maria ƒ 50. 36. ’s Bosch, par. St. Pieier Co lecte ƒ5O. 37. Kersel, Collecte in de kerk ƒ 98. 38 Drunen. aan giften ƒ 16 055 39. Neerbo-ch, tot vrijkoop van en slaifje te noemen I’aulua ƒ25 48 Olland, gift ƒ 3. 41. Tiiburg par. Goirte, a) 19 Oct offer en schail ƒ4lOl en b) voor zilv. med. ƒ 2 50. 42. Hooge-Zwaluwe, gift ƒ 1. 43. Middelbeers, a) do ir bem. v. d. ZKerw. Hoer l'a-toor ƒ21.25, b) veracliillende giften ƒ 58 43 en c) vrijwill ge gift van N N ƒ 4.50 44. B xtel par. St Petrus, a) van N.N. te Boxtel ƒ 100, b) v. d oveil. Weldpenster Catharina v. Grineven ƒ 100 en c) van wijlen Andreas v. d. Sande ter aank op van een slaifje te noemen 'ndreas ƒ 50 55. St. Michiels-Uestel, van N.N ƒlO. 46. Oostel'n era aan giften ƒ 140. 47. Haps a) van wijlen Franc. Cuppen ƒ 25 «n b) V. d. offer b|j ’t s alletje van Kerstmis ƒ6l 48. Goirie, a) van N.N. bij Intronisatie ƒ 1. b) door bemiddeling van den Z.Eerw. He r l’astoor ƒ2 c) van N.N. uit dankbaarheid ƒ 1. d) uit den spaarpot ƒ 0.70 en e) voor een overledrne ƒ 1 49. Gassel. opbrei gst der schaal ƒ 10.10. 50. Cuijk a. d Maas, a) snoepcenien der ki deren ƒ2l, en b) lieldegif en uit Caiwiik ƒ5. 51. St. Antiionis, collecte en giften bij het feest der 11. Kindsheid ƒ 157 52 zijtaart. a) e ne gift v.in N.N. te Zjjtaard ƒsen b) eene gift van N.N. te Zijtaart ƒlB 165. 53. Ile-pt. va* NN door beini Idellnpder Zelatricen ƒ 3.25. 54. hi si-en, a) liefdegiften ƒ17.40 en b) schaal ƒ66.30. 55 Kaaislieuvel. a) overschot der collecte bij het geulen lubelfe st ƒBB en b) gift van Mej. Peironella Puls bij haar geulen Jubelfeest a s Hoofdzelatiice ƒ 25. 56. Winsa n, vo ir een sliafje te noemen Fninciscus ƒ25. 57. Asten, a.rn giften ƒ 50. 58. Sr. Oeiienroile, a) collecten ƒ 8.53 en b) vergoeding voor mi d. ƒ 0 65. 59. TiPmig nar. Heike. a) van de led n der H. Kindsheid, jiarnc’ilale Frateischool ƒ34, h) vin del dan d ril. Kiridsbeid van de schonl der Ker w. Znsteis ƒ 15 52, o) van de N4 eesmeisjes leden der 11. Kinds eid ƒ 730 d) crgoednig zilv. med.li les ƒ 3 en e) bjizordcre gift N..N ƒ 25. 60 Keenwen Beneden, a) kerfcoll cte ƒ4 96 en I ) oiitoont ƒ 66.64. 61. H erc'i a) Sch nlcollecta in .\leij en Oer ƒ11.50 er b) a in liefilegiften ƒ3 50. 62 Heek a) liijzomlere giften, ƒ 2,40. ƒ 1.50 en ƒ0,54 en b) sc a ilcnl ecte ƒ 37.64 63 Donk. a) Znra rkin Ish. id ƒ2B en b) AAinterkindsheid ƒ17.50. 64. Beek. (Heek en Doiik van wijlen MeJ. Hendrika