is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen, om al vast zooveel mogelijk Chlneezen in ’t vagevuur te krijgen.

’n Gebedje asjeblief voor onze arme Chineezen oud en jong.

BERICHT UIT VUGHT.

Na de Hoogmis had gisteren in het St. Elisabethsgesticht een vergadering plaats van ’t Bestuur en de Zelatricen der Kindsheid onder ’t presidium van Mgr. van Oss, Deken te Vught.

In deze vergadering werden de verdiensten van Mej. P. Pijnenborg-Witlox, die ontslag had genomen als hoofdbestuurslid, door Deken van Oss gememoreerd. Haar werd een aardig beeld van ’t Kindje Jezus als blijk van dankbaarheid aangeboden en een „Lang zal zij leven” toegezongen. Geroerd dankte ze voor deze hulde. Als haar opvolgster werd benoemd Mej. Cato van der Pol. Hierna deelde de president mede, dat Mevrouw Van Rijckevorsel-Westerwoud, beschermvrouwe der Kindsheid was geworden.

Verder wees de president op de groote diensten door Mej. M. van Rijckevorsel aan de Kindsheid bewezen. Haar groote ijver voor ’t Missiewerk is hier algemeen bekend. Als hoofdzelatrice gevoelde zij zich steeds in haar element. Nu zij zelf eerstdaags als Witte Zuster persoonlijk de H. Missie gaat dienen, verliest onze Kindsheid wel is waar in haar een grooten steun, doch de Missie zelf wint daarbij een voorname kracht. Ook haar werd een eigenaardig geschenk ter aandenken geschonken.

Nadat nog enkele huishoudelijke zaken waren besproKen en enkele nieuwe zelatricen aan de aanwezigen waren voorgesteld, werden de aanwezigen verrast door een tractatie op gebakjes met koffie, welke Mej. M. van Rijckevorsel als afscheid aan de vergadering offreerde. Dat deze welkom waren, behoeft niet gezegd.