is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vier op den bodem gehurkt en zij genoten blijkbaar van de straf- en wraakoefening allerlei spotwoorden klonken onder luid gelach over de stille velden, en de aanmoedigende woorden ontbraken evenmin als de herhaalde juichkreten, telkens wanneer een der striemen een bizonder bloedig spoor achterliet. Zoozeer waren allen verdiept in hun wreede wraak, dat zij de komst der kameraden niet eens bemerk-

ten Deze sprongen plotseling op de beulen toe, rukten hun de zweepen uit de handen, slingerden deze ver van zich af en plaatsten zich in een halven kring vóór de gemartelden ; zwijgend bleven zij zóó staan en keken met van toorn fonkelende oogen hun lotgenooten onvervaard in de verblufte gezichten. Na eenige oogenblikken nam de oudste Christen het woord :

.. .. stonden met ontbloote ruggen stevig aan een paar palen gebonden.