is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÊTRsBK GENOOTSCHAP DER H.KINDSHEIï)i «E.T-

ZILVEREN KINDSHEIDFEEST

TE

1872 ZEVENBERGEN 192 2.

Weinigen hadden durven verwachten, dat de Missielentoonstelling, welke hier hot vorige jaar voor het eerst gehouden werd, dit jaar met nog grooter belangstelling zou bezocht worden.

De feeststemming, die zich van Zevenbergen’s katholieken had meester gemaakt, kwam echter pas tot volle uiting toen op den sluitingsdag der tentoonstelling tevens het gouden jubelfeest van onze afdeeling der H. Kindsheid werd gevierd. Des morgens trokken de meisjes onder leiding van de Eerw. Zusters van J. M. J. en van de dames-onderwijzerossen, de jongens onder leiding der heeren onderwijzers naar de parochiekerk om de plechtige H. Mis van dankzegging bij te wonen, opgedragen door den ZeerEerw. Heer Pastoor. In een hartelijke toespraak wekte hij de kinderen op, om te blijven bidden voor de heidensche kinderen, en de missionarissen door gebed en edelmoedige offers te steunen. Na de H. Mis werd de plechtige kinderzegen gegeven.

Na den middag zou de optocht plaats hebben. Reeds lang voor het vastgestelde uur zwermden de kleinen in de richting van hot Bonds-

A.

9