is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spaarpot. Kruisland, ƒ 25 tot vrijkoop van een slaafje te noemen Gerardus Majella. Leur. ƒ 25 tot vrijkoop van 2 slaafjes te noemen Gornelus en Anna, ƒ 12.50 voor een slaafje te noemen Mario. Molenschot. Van het Toonèol-gezelschap ƒ 13. Prinsenhage. Een liefdegift van wijlen den HoogEerw Heer Flooren, Deken en Kanunnik.. Oosteind. Van N. K. ƒ iO, van ecne overledene ƒ 10, van N. N. ƒ 20 en van N. N, ƒ 2.50. Wagenborg. Van vier overledene weldoensters ieder ƒ 10. ƒ 25 van oene overledene weldoenster, tot vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius Jacobus, idem ƒ 25 van ecne overledene weldoenster tot vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius.

NIEUWE OPRICHTING.

Te Putte is een afdeeling opgericht van het Genootschap der H. Kindsheid Wij roepen haar een hartelijk welkom toe.

Moge Gods milde zegen over deze nieuwe afdetling nederdalen.

AARTSBISDOM UTRECHT.

Ingekomen liefdegiften.

Culemborg. ƒ 25 voor vrijkooping van een slaafje te noemen : Joannes. Antonius.

Kookengen. ƒ5.

Raalte. ƒ 75.

Gendringen. ƒ 66.19.

Harreveïd. ƒ 60, opbrengst collecten. é 1 J... TDx.r. "V o vTZvr»v no

Arnhem, ƒ 25 van de Missieclub St. Franciscus Xavenus, onderafd. van het St. Eusobius-patronaat, voor vrijkooping van een slaafje te noemen : Karei, Albcrtus, Zewald.

Arnhem, ƒ 11.75, opbrengst collecte bij opvoering van oen Missietooneelstukje door de Missieclub St. Francisciis Xavcrius. .VI – i W..XXX rl/vv. TT o/vVI rv 1

Barnevcld. ƒ 8.25, spaarcenten van de kleintjes der R. K. school. A f 01 1 oir»r>Q Q t qtv Ir waotf cplmnl Sfo A frn p.Q on PoTl

Amersfoort, ƒ 211.50, Pensionaat en kweekschool ote Agnes en rensionaat Mariënburg te Bussum. Hieronder begrepen een legaat van ƒ 100 van een overleden lid van het Genootschap, waarvoor een gebed verzocht wordt, en een gift van ƒ 10, A. M. D. G.

NIEUWE OPRICHTING.

Te Colmschale is een afdeeling van het Genootschap der H. Kindsheid gesticht. Wij roepen haar een hartelijk welkom toe.

Moge Gods milde zegen over deze nieuwe afdeeling nederdalen.

UITGELOTE NAMEN ; Lobilh.

Julia Billiard, Francisca Blin, Joanna Berchmans, Dora Jansen.

De Algemeene Tresorierster Mevr. J. Kiihne- van Engelen ziet zich om gezondheidsredenen genoodzaakt, vanaf heden hare functie neer te leggen.

Moge do Goddelijke Kindervriend H.Ed. rijkelijk vergelden voor de trouwe behartiging en verbreiding van het Genootschap der H. Kindsheid als Algemeene Tresorierster van hot Genootschap voor het Aartsbisdom.