is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zee bestaat, al is ze nog zoo uitgestrekt, toch ook maar uit druppeltjes. Die halve centjes, verhonderd- en verduizendvoudigd, vormen ook een zee. En och, wat wordt er niet veel, ook door de kinderen vergooid aan snoeperij en snuisterij ! Wilt ge weten, welk een zee, die halve centjes per jaar in Nederland vormen ? Om en om de VIJFTIGDUIZEND GULDENS, waarmede jaarlijks 300.000 zieltjes gered worden door het doopsel voor den hemel, of door de opname in weeshuizen en gestichten.

Gebed. Acht dat kleine gebedje, dat dagelijks uit den mond en uit het hart van duizenden kindertjes opstijgt, niet gering. Zielen koopt men niet met geld, maar met genade. De Protesstanten hebben veel meer geld ter beschikking ; maar wi] hebben den H. Geest, de genade, die wordt afgebeden door onschuldige kleinen. De Apostel Petrus, de eerste Paus, had ook geen geld, en toch heeft hij Rome en de Romeinsche wereld bekeerd. Dddrom is juist de H. Kindsheid zoo’n heerlijk werk, omdat het gebed en aalmoes vereenigt. Het leert de kinderen edelmoedig worden en zich een offertje te getroosten. De ouders moeten eigenlijk niet voor de kinderen betalen, maar de kinderen moeten leeren, het uit hun eigen mond te sparen. De ouders moeten de kinderen leeren eiken morgen of avond bij hun gebed te voegen dat schietgebed der H. Kindsheid : H. Maagd Maria, bid voor ons en voor de ongeloovige kindertjes met één Weesgegroetje.

Daardoor leeren de kinderen de gave des geloofs waardeeren. Zij hebben die gave bij erfenis, als ’t ware voor niets, gekregen ; maar door ze ook voor anderèn te vragen, leeren zij, welk een onwaardeerbare gave ons H. Geloof is. En wie weet of ge daardoor niet in hunne harten een zaadje legt voor een latere roeping tot missie-priester, broeder of zuster. Menig missionaris, die thans heilzaam in de Missiën werkt, dankt de eerste stoot der genade aan de H. Kindsheid, aan het lezen der Annalen, aan een optocht met negertjes en missionarissen enz. De slotsom weze: Geen kind, dat niet in de H. Kindsheid zij ! Hier zaait gij, ginds plukt men de vruchten ! R. Z.