is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF VAN HET VATICAAN.

Naar aanleiding van de gunstige uitkomsten der rekening der H. Kindsheid over 1922—23, mocht Mgr. Mério, Directeur-Generaal der H. Kindsheid, uit Rome het volgende schrijven ontvangen.

SECRETARIA Dl STATO

Dl SUA SANTITA

Dal Vaficano 16 Juni 1923.

HOOGEERW. HEER DIRECTEUR

De opdracht der jaarrekening over 1922 was den H. Vader allcrciangonaamst. Van ganseher harte betuigt Z. H. er U zijn dank voer.

' De bladzijden, getuigend van den vooruitgang van het Genootschap, (tem den Goddelijlien Kindervriend zoo aangenaam is, verhalen tegelijk ‘Van een ijver, die nu weer eens afneemt, dan weer toeneemt, maar (xltijd wonderbaar schoon en treffend blijft. Terwijl in den hemel het getal wordt vergroot der kinderen, die zich aansluiten bij den bruidstoet van het Lam, wordt ook het getal der voorsprekers voor de zielen, die nog in de duisternissen en schaduwen des doods zitten, steeds grooter en giooter. ~ „ „ , . j.-

Daarom volgt Z. H. steeds met levendige voldoening den gelukkigen vooruitgang van het Genootschap, dat zoo nauw den Goddelijken Meester en zijn Vertcgenwoordiger op aarde aan het hart ligt. Dientengevolge stelt hij er prijs op zijn vaderlijken dank en hooge bemoediging te betuigen aan alle dappere Missionarissen en aan cd degenen, die belang stellen in dit zoo heilzaam werk. ■■..V'* "w t t TT .._T TT TTtj Ai. .1,. t I. ytj A.Ï. /I /VJ

Ongetwijfeld, zoo hoopt de H. Vader, zal U HoogEerm., het voorbeeld volgend van uw ijverigen voorganger, niets nalaten, wat den bloei yan het Genootschap kan bevorderen. Als onderpand der overvloedigste en kostbaarste zegeningen des Hemels verleent Z. H. van ganseher harte aan ü, aan cd de medewerkers der H. Kindsheid, aan cd de ingeschreven kinderen, en aan de talrijtce Weldoeners den Apostolischen Zegen.

Aanvaard, HoogEerm. Heer, tegelijk met mijn dank voor de toezending van genoemde relcening, ook de uitdrukking mijner toegenegenheid in O. H. J. C. .TIT.T

Was get.; GASPARRI.

NEDERLANDSCHE MISSIE-BISSCHOPPEN en de H. KINDSHEID.

In de rekening van 1922 vinden wij de o. a. volgende Nederlandsche Missie-Bisschoppen vermeld, die een toelage der H. Kindsheid ontvingen.

Mgr. Geurts, Apostel. Vicarius van Oost-Chely 18.500 francs.

Mgr. Schraven, Apost. Vicarius van West-Chely 55.000 francs.

Mgr. Timmer, Apost. Vicarius van Zuid-Chansi 13.000 francs.

Mgr. Abels, Apost. Vicarius van Oost-Mongolië 55.000 francs.

Mgr. Aelen, Aarts-bisschop van Madras 24.000 francs.

Mgr. Sweens, Apost. Vicarius van Z.-Nyanza 24.000 francs.