is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 29« Juni vierden we in Oldenmarkt het jaarlijksche feest der H. Kindsheid. Maar deze keer met meer dan gewoon jaarlijksche luister. Nadat des morgens alle kinderen hun H. Communie tot intentie van de Missie aan God hadden opgedragen, kwamen ze allen in de namiddagoefening weer in de kerk. Na eenige hymnen ter eere van het H. Sacrament, gezongen door het zangkoor, hield de ZeerEerw. Heer Pastoor een schitterende toespraak om de kinderen op te wekken altijd te leven alsof ze in de nabijheid van het Goddelijk Kind -waren. Dit naar aanleiding, omdat ze voor den eersten keer in hun processie het beeldje van het Goddelijk Kindje in hun midden droegen. Na de toespraak werd een schoonfe groep opgesteld voor de Communiebank. In het midden het Goddelijk Kindje op een mooi versierd baartje, gedragen door vier.

gelijk gekleede meisjes. Daarom heen 30 bruidjes, allen verschillende symbolen dragend. Voor het Goddelijk Kind nam een jongetje plaats om namens allen hun keurige opdracht aan het Goddelijk Kind voor te lezen. Nadat nu de Kinderzegen was gegeven trok de heele stoet door de kerk. begeleid door de Zelatricen. Ze zongen onderwijl toepasselijke liederen.

Na den zegen met het H, Sacrament trokken alle kinderen naar de St. Bernardusschool waar ze op versnaperingen getracteerd werden en t zich eenigen tijd kostelijk vermaakten. Ter herinnering aan deze eerste luisterrijke viering van het feest der H. Kindsheid werd deze foto genomen.