is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GILZE : Parochie H. Petrus-Banden

Het schoone feest der H. Kindsheid heeft alhier verleden week plaats pehad met het volgend verloop.

Op Zaterdagmorgen onder de H. Mis hielden de schoolgaande kinderen, boven de Eerste H. Communie, eene plechtige Algemeene H. Communie tot intentie van het Genootschap. Daarna hernieuwden’ zy hunne opdracht voor de keurig versierde beeltenis van het Goddelijk Kind, en ontvingen zij den kinderzegen gegeven door den ZeerEerw. Heer Pastoor. Des Zondags na liet Lof, hij prachtig .liiliweer, had de jaarlijksche optocht plaats door de straten van het dorp. Door de goede zorgen van de Stichteresse en Hoofdzelatrice Mejuffr. A. de Vet, en met den onmisbaren steun der Eerw. Zusters en Dames-onderwijzeressen,

was onze groote optocht nog veel luisterrijker dan vorige jaren. Men zou zeggen dat de H. Kindslieid nog geen malaise kent. Een tweetal nieuwe en zeldzaam mooie groepen, n.l. O. L. Vrouw van Lourdes en de Gelukzalige Theresia van het Kindje Jezus, de nieuwe Patrones der missie, waarvan een foto is geplaatst brachten het aantal groepen tot zevcuitien. Ook de feestwagen was veel beter dan vorige jaren verzorgd, dank zij de hulp der ijverige Zelatricen die met bekwamen spoed deze voor haar nieuwe taak volbrachten.