is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

Het Genootschap der H. Kindsheid is het apostelschap der «hriston kinJeren bij de kinderen van Sina en andere ongeloovige l«nden, in den naam en ter liefde van het goddelijk Kind ,1e :us.

Hut doet jaarlijks moer dan 5.i0.000 stervende kinderen doopen, die zoo den hemel gaan bevolken. Het redt het leven van een groot aantal dier onnoo.mie wichtjes, welke door ont*arde ouders aan een wreeden üood worden prijs gegeven ; dikwijls koojit het die door geld vrij ; het voedt ze op in gestichten en scholen. Deze kinderen, die aan ons H. Geloof hun bestaan te danken hebben, worden later nuttige helpers ter bekeuring van hun ongelukkig vaderland.

Het Genootschap vindt zijne huliihroii vooral in do ); fdadigheid der cliristen kinderen. Dezen zijn de voornaamste leden, en hebben het grootste doel in do verdiensten en het gebed van het Genootschap. Het Genootschap heeft bijzonder de intentie, voor hen de beslissende genade eener goede eerste H. Couimunie en der volharding te verkrijgen, alsmede te verwerven, dat al de kinderen der christene moeders tot de genade van den H. Doop mogen komen. Boven den ouderdom van 12 jaar heet men bijblijvend of tocgcvorgd Lid. Na de 21 jaar kan men geen lid blijven, als men weigert ook lid te worden van het groote Genootschap van do Voortplanting des Gcloofs. Echter worden van iedereen, zelfs van onkatholieken, aalmoezen dankbaar ontvangen.

Do leden moeten : 1, dagelijks tot intentie van het Genootschap bidden (zijn ze te jong, din doet dit een ander in hunne plaats) een IVces gegroet met het gebedje : H. Maagd Maria, bid voor ons en voor de arme ongdoovige kindertjes! 2. maandelijks 2'A cent bijdragen.

Het Hoofdbestuur of Gei trale Raad te Parijs verdeelt jaarlijks de aalmoezen onder de verschillende Missiën. De rekeningen worden medegedeeld in de Annalen, die tevens om de 2 maanden berichten geven over de werken on stichtingen van het Genootschap in de Missiën, deszelfs voortgang en bloei, enz, leder twaalftal ontvangt gratis een aponnement op de Annalen.

Het Genootschap is goedgekeurd do.ir de Pausen Gregorius XVI en Pius I.X. Het is met aflaten verrijkt. Z. H. Paus Pius IX heeft, bij breve van 18 Juli IS.IG, het onder de kerk( lijke inutcllingen opgenomen, aan hetzelve een Beschermer en Vertegenwoordiger hij den H. Stoel geschonken in den persoon van een Kardinaal der H. Boom,sche Kerk, en het dringend aanbevolen aan alle Bisschoppen der katholieke wereld.

HTI. DD. ini. de nisschonpen van Nederland ~wenachon ten «eerste, ook dit eenootsehap door aalmoezen te zien ondersteiind.” (Besluiten van het Provinciaal Concilie van Utrecht, ten jare 1865. Titel 6, Hoofdstuk 7.)