is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. KINDSHEIDFEEST TE LONNEKER op 17 Augustus 1924.

Onze optocht van dit jaar mogen wij in weerwil van het regenbuitje schitterend geslaagd heeten. Na het Lof met preek in de kerk werd buiten de prachtige stoet opgesteld, ’t Zou te veel van den zetter gevraagd zijn, alle groepen afzonderlijk te vermelden doch in één woord, alles was mooi I Na afloop werden de kleintjes nog rijkelijk onthaald. De gelden, hiervoor noodig, waren door de parochianen edelmoedig geschonken, terwijl zij toch ai veel voor ons genootschap bijeen brengen. Bravo !

Een woord van oprechte hulde en dank aan het keurcorps van ijverige Zelatricen, die onder leiding van de Hoofdzelatrice Mej. A. Roethof zoo hebben gewerkt, weken van te voren, voor ’t welslagen van dit feest. Moge God haar allen vergelden wat zij voor de missie doen. De collecte heeft opgebracht ƒ 41,40. .

JAARFEEST ROTTERDAM 1924.

Met steeds stijgend enthousiasme viert de groote afdeeling der H. Kindsheid te Rotterdam haar Jaarfeest. Werd dit voor eenige jaren over twee dagen uitgebreid door de deelname van circa 1000 bruidjes, dit jaar werden ook de jongens ter feestviering genoodigd en wel om in de processie in allegorische groepen, de 12 groote voorafbeeldingen van den Godddijken Zaligmaker uit het Oude Verbnnd, voor te stellen. Door deze deelname beoogde de WelEerw. Directeur, ook de jongens meer belangstelling in het Genootschap der H. Kindsheid bij te brengen. Met bewonderenswaardige vlugheid en energie werden de costuums voor de 68 kleine deelnemers vervaardigd, naargelang hun rol meer of minder versierd met gouden boordsels en parelsnoeren, en wapens, urnen en andere noodige voorwerpen bijeen |

De feesiflering werd geopend met de Plechtige H. Mis, opgedragen door den HoogEerw. Deken, wiens hartelijk woord de kinderen aanspoorde tot gebed en aalmoes volgens de bepalingen van het Genootschap. Na de H. Mis trok de processie door het dicht gevulde kerkgebouw; tusschen de bruidjes, zong een kinderkoor van 20 jongenswan meisjes bekende Missieliedjes, waarop de allegorische groepen volgden ; iedere nieuwe groep voorafgegaan door een heraut met bazuin.

Groef) I. ADAM, de verderfaanbrengende stamvader der m,enschen, dragend den vloek der zonden, is de voorafbeelding van Christus, de heilaanbrengende stamvader van een nieuw geslacht, die gedragen heeft de straffen aller zonden.