is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID! mm

Jaargang 75.

No 447.

BRIEF VAN DEN HOOGEERW. DIRECTEUR VAN DE H. KINDSHEID, MOR. MÊRIO.

Dierbare leden.

Onlangs hadden wij de groote eer, in een der zalen van het Vaticaan het Genootschap der H. Kindsheid te vertegenwoordigen bij de opening der groote Missie- Tentoonstelling.

Aan deze tentoonstelling, die als een zeer merkwaardig feit in de geschiedenis der H. Kerk moet aangeteekend worden, heeft Z. H. Paus Fins XI zelf den eersten stoot gegeven. Z. H. heeft persoonlijk nagegaan, al wat op hare voorbereiding betrekking had.

Alle Missiën en alle Genootschappen, die ze ondersteunen, waren op verlangen van Z. H. uitgenoodigd om deel te nemen aan dit grootsche werk. De Centrale Raad der H. Kindsheid, gehoor gevend aan dezen oproep des Pausen, wilde, dat ook ons Genootschap vertegenwoordigd zou zijn.

Het zal den Missionarissen een zoete voldoening zijn de verheven woorden van bemoediging, die de Paus hun bij deze gelegenheid toesprak, te lezen en te overwegen.

A

5