is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FEEST DER H. KINDSHEID TE ZUNDERT.

De parochie van den H. Trudo vierde Dinsdag 1.1. het jaarfeest der H. Kindsheid. Honderden kinderen, en ook vele moeders met de jongsten van haar kroost woonden het H. Misoffer bij, dat voor de leden van het Genootschap werd opgedragen. Onder de H. Mis hield de Zeereerw. Heer Pastoor een korte en eenvoudige toespraak over het doel en de voordeelen der H. Kindsheid, en na de H. Mis werd over al de aanwezige kinderen een bijzondere zegen uitgesproken.

Zoowel voor als na de plechtigheid in de parochiekerk trokken de kinderen in een goed geordenden stoet door het dorp. Ze vormden een langen, kleurigen stoet, waarin een zeer bezienswaardige praalwagen. Deze wagen veraanschouwelijkte Maria als Schutsvrouwe der Missionarissen op hun gevaarlijke hekeeringsreizen. Als een Maris Stella, Ster der Zee, prijkte Maria, de Koningin der Missiën, op een hooguitstekende rots, aan uitvarende Missiezusters en Missiepaters Beschermengelen meegevende, die den kostbaren schat in een steigerende boot behouden over de wateren zullen brengen naar een nieuw Missiegebied.

AUes was keurig verzorgd en oogstte van de vele belangstellenden jrooten bijval in.

Ongetwijfeld zullen de zorgen en onkosten aan dezen optocht besteed den Missiearbeid ten goede komen. De teere, ontvankelijke kinderhartjes zullen indrukken hebben opgenomen, die den kleinen een voortdurende aansporing zullen zijn, om den Missionaris te helpen door hun krachtig kindergehed.

Ook de ouderen zullen door den aanbük van die miniatuur-missiearheiders en missiezusters onwillekeurig denken aan de vele helden en heldinnen, die alles verlaten alles trotseeren, om met zelfopoffering voor God zielen te winnen, en het Rijk van Christus uit te breiden hier op aarde. Evenals hun kinderen zullen zij den Missionaris helpen met hun gebed, en, zoo mogelijk, ook wel met een geldelijk offertje. ƒ25 ter eere vh. Goddelijk Hart voor de arme slaafjes ƒ25 van Theresia vh. Kindje Jezus tot vrijkoop van een slaafje Petrus-Ganisius

Zoo dat vooropgesteld doel met dezen kinderoptocht wordt bereikt, dan zullen de Eerwaarde Zusters der St. Franciscusscholen, alsmede de dames Zelatricen van het Genootschap, die zich voor het Jaarfeest der H. Kindsheid zoo belangenloos hebben beijverd, haar moeite en zorgen niet te vergeefs hebben gegeven.