is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

costuums werd verrast. Na afloop van den optocht een kleine traotatie. Wat heeft oud en jong van Zwartemeer genoten!

Moge de ijver onzer leden en Zelatricen wederom zijn vermeerderd!

FEEST DER H. KINDSHEID TE BUSSUM

„Het is zoo mooi, dit feest vmi ’t kind, voor ’t kind” en met warme woorden wekt de bisschep uit ’t hooge, koude Noorden met

z’n gloeiend Apostelhart, de kinderen op tot edelmoedige missieliefde en tot trouw nakomen htinnor kindsheidverplichtingen.

Mgr. Smit, Si. FroHCi.scus Xavcrius. Zusters en Postxdante.n, Noren

Dat was nog ’ns ’n verbazing in die kinderoogen, toen na al ’t nagebootste van Heiligen, Javanen, Chineezen en Indianen, Koningen. Paters, Zusters en Broeders, ’n ware, ’n echte Bisschop, de sympathieke Mgr. Olaf Smit, zoo populair in Bussum vooral, de kerk doorschreed. Omringd van heel de geestelijkheid van St. Vitus stond hij daar onverwachts voor hen, om hen te komen zeggen zijn blijdschap over