is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets te goed voor deugdelijke vorming der catechisten. Ten slotte een belééfde anekdoot: Pater N. krijgt z’n benoeming om een verlaten Missie te heropenen. Na dne lange dagmarschen ijlt hij z’n dragers vooruit en is zoo gelukkig voor het vallen van den nacht z'n nieuwe kerk en pastorie te bereiken.

Huisbewaarder op vrienden-bezoek; ruiten ingebroken, alle sleutels gestolen. Ook de lakens en dekens en het beetje keukengerei, achtergelaten voor den visiteerenden Pater. Tableau!

Een leger vleermuizen tjielpt een welkom-serenadc in si-kruis.

Pater N., met het gevoel van een onfrissche douche, klimt z'n raampje binnen, spreidt z'n bed zoo goed en zoo kwaad als 't gaat en droomt zich weldra in een hemel van licht, waar een leege maag normaal is en een huissleutel overbodige weelde.

Ik had dien avond bepaald een beetje koorts.

Allen hartelijk gegroet van

Uw toeg. klz. en neet

Michiel J. Witte

C. S. S. P.

N. B. Bij bovenstaanden interessanten brief voegde Pater Witte nog een apart bedelbrief je. Immers een Missionaris die niet bedelt, is geen echte Missionaris.' De Pater zit er ook wezenlijk hard voor. Zoo heelemaal zonder iets een stichting te moeten beginnen, is haast geen werk. Maar afijn, hij verlrc'uwt op de goede brave, milde lezers van de Annalen. , „Wellicht," zoo schrijft hij ons, „kunt U wat offertjes bij elkaar krijgen, die mij hier in staat zul'en stellen, zielen te maaien bij ritsen, en m'n Kweekschool uit haar bekrompenheid op te werken.