is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SCHOONE BLOEM VAN HET ALLERH. SACRAMENT.

In 1916 werd de Kapel der Zusters van Kuala Lumpur plechtig ingewijd. Onder de genoodigden waren vele niet= katholieken. Gedurende de noveen van voorbereiding hadden de Zusters eiken dag tot Jesus in het H. Sacrament gebeden: „Goede Meester, niets overtreft ons geluk, nu wij U deze nieuwe Kapel kunnen aanbieden, waarin Gij in het Tabernakel in ons midden zult wonen. Wij vragen U om ten minste één ziel uit te kiezen uit de vele aan wie Gij het licht en de genade zult schenken, opdat zij voor U een levende tempel worde.” Dat gebed werd nog inniger herhaald, toen het Allerheiligste naar het nieuwe Tabernakel werd bracht. Wat er toen in de zielen omging, is het geheim van God, maar een maand later bekeerde zich een der aanwezigen, een jong Engelsch protestant, die een zeer hoogen rang aan het gouvernement bekleedde. Op den feestdag van de H. Margareta Maria Alacoque had hij het geluk zijn dwaling af te zweren en opgenomen te worden in de H. Kerk. Later trad hij in het huwelijk met een meisje, dat hij zelf bekeerd had. Zijn oudste dochtertje, Annie, is nu vier jaar. Eiken komt zij naar het klooster om den catechismus te leeren. Vóór les bracht haar gouvernante haar in de kapel en zei haar, dat Jesus in het tabernakel woont. Annie keek