is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parochie St. Martinus, Doesburg. (G.)

Donderdag 10 Juli werd onder genot van frisch zomerweer, het feest der H. Kindsheid gevierd. Reeds vroeg was de jeugd in de weer met opgewekte stemming naar de school der Eerw. Zusters. Vandaar tegen half negen naar de kerk. Groot is altijd de 'belang-

stelling der parochianen. De kinderen in verschillende groepen geven juist de geest van het feest weer. Voorafgegaan door een Kardinaal volgden in afwisseling Bruidjes, vele Chineesjes, zwarte en witte Paters, ook vele Zusters in zwarte en witte ordekleeding, een pater Capueijn, een Dominicaan, H. Agnes, groote Teresia, Ceeilia, Teresia v. h. Kindje Jesus in ’t kruis van bloemen, Helena met het kruis, Zouaven, ’t Kind Jezus met St. Janneke, Elisabeth en 2 meisjes in Philipijnsche kleeding enz. enz.

In de kerk aangekomcß werd de H. Mis opgedragen door de Zeer Eerw. Heer Pastoor, Directeur v. h. Genootschap. Na ’t Evangelie hield Zijn Eerw. een toespraak en spoorde de kinderen aan, steeds trouwe leden der H. Kindsheid te blijven en trouw dagelijks het weesgegroet te bidden met het bekende schietgebedje. Daarna gingen de kinderen in processie, onder t zingen van een toepasselijk lied rond, om ’t bruidje af te halen, dat de opdracht in naam van allen zou doen aan ’t Goddelijk Kindje Jezus, wat met een helder stemmetje en veel gevoel gedaan werd. Daarna werd de processie voortgezet. Nadat allen weer hadden plaats genomen, werd de Kinderzegen gegeven. werd de H. Mis voortgezet, waaronder door 2 witte Paters Meeollee-