is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouden Feest te Drunen.

at is 27 Juli 1.1. n schitterend-feestelijke dag geweest voor Drunen's Kindsheid.

De Gouden Jubeldag van ’t verheven, hier zoo vlijtig werkend Genootschap.

Heerlijk-sehoon moet ie geweest zijn voor de ijvervolle Directeur, de WelEerw. Fleer Kapelaan A. Willems, dubbel-schoon vooral voor de twee Zelatricen-Jubilaressen, Mej. Trien v. d. Geld en Mej. Jaan V. lersel.

Met mannenmoed verrichtten die, vóór vijftig jaar, ’t pionierswerk. Met onverdroten vlijt en onbezweken moed hielden zij vol deze echt Katholiek-Sociale actie, dit verheven Missiewerk, ’n halve eeuw lang.

Met recht en reden droegen ze de gouden jubel in ’t hart, die stoere werksters; met edele trots ontvingen ze, als voorproef der eeuwige vergelding, de Zegen van Z. H. de Paus, met volle aflaat in het uur des doods.

Hier ziet ge ze*) naast hun gevierde actieve Directeur en om-

*) Jammer, zoo zeggen wij, menschen, dat de derde gouden Jubilares ’n week vóór ’t feest overleed. Gewis echter heeft die trouwe w'erkster in meer en beter vreugd meegevierd.