is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder al de missiewerken, die de waardeering en den steun van de katholieken verdienen, heeft misschien geen zoozeer de ziel van onze christen families met zulk een enthousiasme weten te vervullen als het Genootschap van de H. Kindsheid, waardoor in het hart der kinderen een gevoel van bovennatuurlijke schoonheid en van algemeene broeder» lijke liefde wordt opgewekt.

Ik spreek den wensch uit, dat het Genootschap der H. Kindsheid, door den onvermoeiden ijver van de Directeuren en Zelateurs en Zelatricen, in alle deelen van de wereld meer en meer leden moge aanwerven en door de sympathie en den steun der geloovigen geholpen worde.

V.

B. Kard. Cerett’

Drie „Paters” uit den Kindsheidoptocht te Oegstgeest.