Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De missionaris heeft hier, ook onder de Europeesche heidenen, heel wat te doen. En dat werk geeft dikwijls heel wat minder voldoening dan onder inlanders; want een Europeaan, levend zonder God en gebod, is gewoonlijk heel wat slechter dan de Inlander op zijn sawah.

De missionaris gaat intusschen maar voort hulp te verleenen waar hij kan en te redden wat te redden valt. Een ontzaglijk arbeidsveld ligt voor hem; werk, zoowel onder Europeanen als onder Inlanders. Onder Gods onraisbaren zegen, gesteund door het gebed van velen, hoopt hij op rijken oogst.

Onze Jozef zal nu in het weeshuié worden opgenomen, of indien hij daarvoor te oud blijkt, in een goed katholiek gezin. Zoo hoopt men er weer een braaf mensch van te maken.

111.

Op Moentilan.

Te Batavia hoorden we dat P. Muller voorloopig voor Soerabaya bestemd was en dat F. van Driessche en ondergeteekende naar Moentilan zouden gaan. Met groote blijdschap werd dit bericht door ons vernomen ; want te Moentilan, zoo wisten wij, is veel en mooi werk te verichten, waarvan rijke vrucht verwacht kan worden.

Te Moentilan toch bevindt zich het Xaveriuscollege, waarin op ’t oogenblik ruim 150 Javaantjes worden opgeleid tot onderwijzer. Binnenkort hoopt men er 200 te kunnen plaatsen. Deze jongens zijn allen binnengekomen als Mahomedaan. Het duurde echter niet lang of eenigen kwamen vragen Katholiek te mogen worden. Anderen volgden spoedig. Zij werden onderricht en gedoopt, en toonen zich nu zeer ijverig in hun godsdienst. Velen naderen dagelijks ter H. Tafel. En elk jaar als er nieuwe bijkomen heeft men na eenigen tijd het genot de plechtigheid bij te wonen van den Doop der nieuwbekeerden. Deze jongens kunnen als zij hunne studies

Sluiten