is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om al het moois eens nauwkeurig op te nemen! Gaarne zou ik u daartoe uitnoodigen, doch als onervaren mentor in de botanie kan ik slechts hier en daar eenige aanwijzingen geven; mogen de photo’s hierbij gevoegd verder uw verbeelding te hulp komen. In den tuin staan maar even 9000 soorten van verschillende boomen en planten, terwijl elke soort in den regel door twee exemplaren is vertegenwoordigd. De verschillende geslachten van eenzelfde familie vindt men op één of meer vakken bijeen, en de verwante families op elkander volgend. Bij eiken boom is een bordje geplaatst, waarop de naam staat aangegeven met een cijfer en een letter daarnaast, zoodat geheel de aanplant gecatalogeerd is. *)

Door een oude steenen poort komt de wandelaar in de zoogenaamde Kanarielaan. Ziet gij die voor de eerste maal, dan maakt een gevoel van bewondering zich van u meester. Die goed gevulde kronen van deze flinke krachtige stammen, die van beide zijden in elkander grijpen, brengen u in den waan onder een hoog gesloten koepelgewelf te wandelen. Het majestueuse aanzien van deze allée wordt nog verhoogd, door een aantal fraaie klimmende bladplanten, die tegen de kanariestammen zijn opgeleid. Stam en takken worden daardoor, tot in de hoogste toppen van de kruin, bekleed met een aantal groeiende gewassen van velerlei soort.

Van de ijzeren zitbank af, in het midden van de laan, heeft men een heerlijk uitzicht op den grooten vijver, aan de achterzijde omzoomd door een lange rij Ramboetan’s, prijkende met roode vruchten, die zich met tal van kleurschakeeringen in den vijver weerspiegelen.

Aan de noordzijde van den vijver ziet men een gedeelte van het Paleis. Midden in dat water ligt een eilandje, met sierlijke veelkleurige gewassen begroeid, waaronder wij aanstonds den rooden pinang met zijne rosachtige bladscheeden van Banha en Billiton opmerken. In den arm van den vijver, dichtbij het Gouvernementsgebouw treffen wij rijk bloeiende exemplaren aan

*) Zie ~'s Bands Plantentuin te Buitenzorg —lB Mei 1817 tot 18 Mei 1892 ’s Landsdrukkerij 1892”, passim, waaraan deze laatste bladzijden voor een groot deel ontleend zijn.