Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te verwonderen is het derhalve niet, dat de inlander zijn feesten liefst tot de maannachten uitstelt. Dat gebeurde ook nog wel in onze kampong, maar onder de noodige condities, o.a. nooit, tenzij na bekomen verlof.

Nu zal misschien een of ander lezer, wat strenger aangelegd, bij zich zelven denken; maar waarom ook dit maar niet afgeschaft? Vooreerst wijl je niet altijd ’t onderste uit de kari moet willen. Vooral in den beginne niet. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. En moet er ook niet eenige rekening gehouden worden met ’s lands wijs? Alles maar afschaffen is een verbazend eenvoudig recept, wel ja; maar vaak gevaarlijk tevens. |

Doch hoor ik een ander zeggen; zoudt u het met over „nachtelijk kakaal” hebben? Met uw welnemen. Mag ik u dan, gedienstelijke ondervrager, even verzoeken u met den geest te verplaatsen niet in ’n paradijsachtigen, maar in een door en door somberen nacht? Dat wekt alvast de noodige stemming, vindt u niet? En ’t voornaamste van al ’t is heel en al volgens waarheid. Want sombere nachten kun je hier ook hebben. Of je! Met succes kunnen ze in droeve donkerheid opperbest met sommige concurreerem

Wat herinner ik me nog goed, ook nü, een van deze! Niet om de duisterheid ervan, maar om het toen gemaakte kabaal, ’t Was middernacht ongeveer, toen het begon. Opgeschrikt spring ik van mijn mat: ’t scheen wel menschelijk geblaf, van een halfrazenden dronkaard naar mij later bleek. |

Natuurlijk moest ik er het mijne van hebben. Want op het voorbeeld mijner voorgangers, verbond ik met de pastoreele bediening ook min of meer die van schout, of zooals men thans onhollandscher pleegt te zeggen, van commissaris van politie. Niet tot mijn genoegen. Maar ’t was hard noodig, wilde de boel niet in ’t honderd loopen.

Maar de vorst en de hoofden dan? Wel, die trokken zich van die zaakjes liefst zoo weinig mogelijk aan. Vooral als ze te maffen lagen. Gods water over Gods akker laten loopen! was hun gemakkelijker devies- als. ten minste eigen lijf in yptli|freid bleef.

Sluiten