Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Wie en wat en hoe?

Staat mij toe, waarde lezers van den St. Claverbond, een woord van lof uit te brengen op de ijverige Zelateurs en Zela-, tricen met hunne leden, die moeite noch offers ontzien om aalmoezen en giften van allerlei aard als postzegels, bladtin enz. enz. te verzamelen. Moge de handeling in zich al gering schijnen, het doel, waarvoor dit alles bestemd is, geeft er een hoogere wijding aan; gepaard met hun vurig gebed is het een liefdewerk van de opperbeste en Gode meest gevallige soort.

Groot toch is niet alleen het stoffelijk voordeel als duizenden samenwerken, maar ook rijk zijn de geestelijke vruchten voor U en anderen: want anderen, uw ijver ziende, worden ter navolging geroepen; en gij zelf wint, in uw ijver voor de verspreiding van ons H. Katholiek geloof, voortdurend nieuw voedsel om de liefdevlam tot God en de zielen steeds hooger te laten flakkeren.

Het is een algemeene wet; waarvoor men heeft gewerkt en geleden, daaraan heclit men zijn hart. Werkt Gi] voor de verspreiding van het Geloof, uw eigen ziel zal dieper en dieper doordrongen worden van den geest des gelóofs; de gave van ’t Geloof, die Gij voor anderen van God zoekt te verkrijgen door gebed en werken en offers, gaat Gij inniger waardeeren en beseffen. Daarom zou het ook zoo’n heerlijke toekomst beloven, als heel onze Katholieke jeugd voor dit verzamelwerk begeesterd werd.

Hoe gemakkelijk kunnen de ouders thuis, de onderwijzers en onderwijzeressen op de school, de Directeuren van Patronaten en Congregaties, alle kinderen zonder uitzondering leeren en gewennen postzegels, zilverpapier enz. te verzamelen! Voortdurend moet men den kleinen voor oogen houden, dat het

Sluiten