Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen onderricht worden in de maleische taal en de eerste beginselen van ’t lager onderwijs. Diezelfde kinderen komen eerst gezamenlijk in de H. Mis en catechismus-onderrichting. Omdat zij klein zijn leeren zij veel gemakkelijker al die w’aarheden van ons Heilig Geloof en omdat zij door blijven leeren, kunnen zij ook spoedig toegelaten worden tot de H. Tafel des Heeren. Opwekkend en troostvol is het te zien hoe diezelfde kinderen, die vóór een paar jaar zonder tucht of orde in de kampongs en velden rondliepen, nu gewend raken aan orde en tucht, zich fatsoenlijk gedragen en kleeden, dagelijks ter H. Mis komen en nederknielen aan de Tafel des Heeren, de christelijke leer bijwonen, des avonds gezamenlijk het rozenhoedje bidden, en netjes zingen in Hoogmis en Lof.

Nogmaals ook dank aan den milden schenker van de beide flinke cibories, die den grooten Kindervriend in gelegenheid stellen dagelijks neder te dalen in de onschuldige harten der kinderen alhier. En voor 'de vele medailles, waarmede ik de ouders blij maak ter gedachtenis aan het H. Doopsel hunner kinderen en voor de mooie kraaltjes waarmede ik de ijverige catechismus-meisjes en -vrouwen beloon.

Dank ook aan den milden schenker der kerkklok, die sedert een half jaar hare opwekkende tonen dagelijks doet weerklinken over berg en dal.

Ten laatste nog een verzoek aan U, geachte leden van den St. Claverbond, opdat door uwen steun deze missie in bezit worde gesteld van een duurzaam kerkgebouw, dewijl de tegenwoordige noodkerk wegens het steeds toenemend aantal christenen spoedig te klein zal zijn en zoo heel lang niet bestand tegen de zware regens van den West-Mousson.

Pastoor Th. ROÜPPE v. D. VOORT.

Sluiten