Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIII.

Leesboeken voor Moentilan

Wat zijn er toch veel goede menschen in Holland! In het begin van dit jaar schreef ik een briefje in de «Berichten» over onze jongens, de gevaren, waaraan zij blootstaan, en het middel daartegen: goede lektuur. En zie, van alle kanten stroomen de boeken toe. En het moet met dankbaarheid gezegd : vele echt-mooie, echt-nuttige boeken, vele in mooien band, een lust voor ’t oog.

Toen de eerste goede gaven binnenkwamen, maakte ik aanstonds het plan de goede weldoeners persoonlijk met een brief te bedanken. Maar eer ik dit voornemen ten uitvmer kon brengen, kwamen nog zoo vele de eene nog mooier dan de andere, dat ik bemerkte dat het ondoenlijk zou zijn al die goede gaven -met brieven te beantwoorden.

Ook namens onze beste jongens breng ik dus langs dezen weg mijn hartelijken dank aan al degenen, die zoo goed zijn geweest hun boekenschat eens door te zien, te decimeeren en ons daarvan zoo edelmoedig een deel af te staan. Hartelijken dank ook aan allen, die zich beijverd hebben onzen brief aan anderen ter lezing te geven en zoodoende tot dien schoonen oogst zoo vruchtbaar hebben meegewerkt. Ik weet dat er zijn, die vele uren, ja dagen zich hebben ingespannen om voor dat schoone doel een mooien voorraad bijeen te krijgen.

Moge Onze Lieve Heer het hun allen ruimschoots vergelden.

Zij mogen ervan overtuigd zijn, dat hier, waar dagelijks meer dan 200 jonge harten naderen tot ’s Heeren liefdedisch.

Sluiten