Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooits iets in den weg; beletselen bestaan niet tenzij tusschen kinderen van één vader en één moeder' Als nu de oudèrs in kennis zijn gesteld met hun voornemen, dan komt de oudste man der familie. In tegenwoordigheid van dezen vraagt de jongen het meisje en als deze het jawoord heeft gegeven dan zegt de man, dat niemand hun iets meer in den weg mag leggen, want zij zijn man en vrouw.

Echtscheiding heeft plaats zonder eenige formaliteit: wil een der twee niet langer meer leven met den ander, dan loopt hij of zij het eerst weg. De kinderen gaan meê met den vader of de moeder naargelang zij ’t liefst volgen. Willen de gescheidenen later weer samen komen, dan is dit ook weer zonder formaliteit geoorloofd. Voor de vrouw is er na de scheiding geen termijn bepaald om weer te huwen; en komt er na dit tweede huwelijk een kind vroegtijdig ter wereld dan wordt dit door den' tweeden man als het zijne aangenomen. Maar de kinderen uit het eerste huwelijk komen rechtens toe aan hun vader, ook al waren zij met de moeder weggeloopen.

Zoo als de Koeboes geheel afgezonderd en zonder aanraking en verkeer met andere stammen leven, zoo ook is hun leven onderling zeer eentonig, stil, ja doodsch. Geen feestelijke samenkomsten, geen spel, dans of muziek. Ja, hun spreken zelfs met elkaar is zacht en fluisterend, en zij zeggen alleen het noodzakelijke, waarbij zij ook haast geen gebaren maken. Gaan ze naar den Djenang om eenige boschprodrukten in te ruilen, dan leggen zij die voor zijn voeten neer, en zeggen wat zij gaarne zouden hebben, bijv. bijl, pisang, lanspunt enz.; bevalt het hun dan nemen ze het en gaan weer naar huis. Soms deelen ze alleen hun interressant nieuws mede bijv. de geboorte van een kind,, een sterfgeval, of dat zij verhuisd zijn, maar dat is ook alles. Bij andere volksstammen komen ze niet, omdat zij hen wantrouwen daar zij handel drijven, en verachten hen omdat zij geld aannemen en omdat zij stelen. Een Ridan- Koeboe steelt nooit.

Wat doen onze arme Koeboes wanneer zij door dood of zware ziekte en vooral door besmettelijke ziekte overvallen worden? Haast hét ergste wat zij doen kunnen

Sluiten