Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Pest en pestbestrijding op Java

Op het verzoek, dat wij richtten tot den Pastoor van Malang, ons eens iets mede te deelen over de pest, die op zoo vreesßlijke wijze het district teistert, aan zijne geestelijke zorg toevertrouwd, gaf ZEW. ons het volgend antwoord:

«Mij-zelven als leek niet aan geneeskundige beschouwingen durvende wagen, neem ik de vrijheid U de machtig interessante artikels toe te sturen, welke Dr. J. G. Sleeswijk onlangs in het Soerabayasch Handelsblad publiceerde. Met een hartig woordje vooraf een woordje, ’t welk ik en andere Malangers ten volle beamen! nam ons plaatselijk blaadje die artikels over. Geef ze den lezers van de Claverbond-Berichten te genieten. Gij zult zien dat zij XI dankbaar zullen zijn voor uwe gave!

«We zijn nu reeds in het derde stadium van bestrijding. Het eerste was dat van afsluiting: ’t hielp niets en was uitermate lastig. Het tweede was dat van ontsmetting der klbêren, enz.: ’t gaf insgelijks niets en de kleêren werden er door bedorven. Een hoogst onprettig iets voor iemand die per trein bijv. van Malang naar Soerabaya moest gaan en verplicht was met een bevuild en onwelriekend pakje plaats te nemen in den wagon. Het derde, thans in zwang, is dat van ontzwaveling der huizen. Men zegt dat wel de ratten maar niet de vlooien ten gevolge dier ontzwaveling dood gaan .. .

«Malang wordt wel bezocht! Pest en typhus woeden steeds voort. Daarbij -een ondragelijke hitte en in maanden en maanden geen droppel regen. U weet wat dit zeggen wil! Verlang maar niet te zeer terug naar uw geliefkoosde standplaats in vroegere jaren: ’t is hier «ellende met zuur bier»...

Sluiten