Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«De photos, welke ik hierbij insluit ter verluchting van het artikel in de «Berichten», zijn vervaardigd door den kundigen amateur-photograaf alhier; den WEDG. Heer F. Stucky, voormalig Particulier Secretaris van Z. M. Willem 111 en voormalig administrateur van de Suikerfabriek Djombang. Met de grootste welwillendheid werden ze mij door ZWEG. afgestaan ten bate van den Claverbond. Is het U niet mogelijk ze alle te plaatsen ik weet dat er velen in Indië zijn die U kiekjes toesturen en dat allen verlangen ze te zien opgenoiiien, wat ondoenlijk is! geef er dan ten minste een drietal.»

Pest en pestbestrijding door Dr. J. G. Sleeswijk.

Over pest en alles wat daarmede in verband staat, zijn reeds zooveel kolommen gevuld, dat menigeen, alleen bij het zien van bovenstaand hoofd, er niet aan zal denken zelfs maar eenoog te slaan in de regelen, hieronder opgenomen. Gewoonlijk is dat wel eenigszins te billijken; ook wij zijn soms geneigd dat voorbeeld te volgen. Wat te berde wordt gebracht is veelal of te geleerd of te saai en te veel doorspekt met cijfers- of het is oude kost, die overbekend, in een anderen vorm, dikwijls met een onsmakelijk scherpe saus wordt opgediend. Bij aandachtige lezing van hetgeen Dr. J. G. Sleeswijk over het hier reeds meer dan drie jaren rondwarende spook in het midden brengt, zal men tot de conclusie komen, dat dit artikel geen der drie bovengenoemde minder gewenschte eigenschappen heeft, en alleszins leesbaar is, niet alleen om den zeer populairen, duidelijken trant van opstellen, maar ook, en vooral daarom, wijl er nieuwe lichtpunten omtrent de verspreiding der plaag in worden aangetoond; zienswijzen, die misschien door vele medici en woningverbeteraars niet zullen worden gedeeld, maar welke, in ons oog als leek, zeker ten volle nadere overweging verdienen. Opvallend is ook de theorie van het blootvoetslooperi in verband met de besmetting, iets waarop vroeger reeds in dit

Sluiten