Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menige eenvoudige kloosterzuster, zoo menigen eenvoudigen geestelijke, werd geboden, strekke ten bewijze mijner bewering.

De eerbiedwaardige afgestorvene, aan welke ik het voorrecht heb dit IN MEMORIAM te mogen wijden, werd geboren te Sittard den sden Juli 1850. Reeds op jeugdigen leeftijd trad zij in de Orde der Ursulinen, zag in 1877 haar verlangen voldaan zich te mogen schenken aan de Indische Missie en kwam den 14den Februari van het genoemde jaar te Soerabaya aan. Zij vertoefde er als onderwijzeres, voornamelijk der kleintjes en der Fröbeltjes, doch tevens als Meesteres der Novicen, gedurende 23 jaren ; werd den óden Februari 1900 naar Malang overgeplaatst, waar zij, in gezelschap van drie harer Ordegenooten, den eersten arbeid verrichtte in het pas aldaar opgerichte Instituut; werd, bij het aftreden der inderdaad heilige Mère Xavier zaliger gedachtenis, tot Overste gekozen ; bekleedde die waardigheid gedurende drie jaren; ging in December 1906 terug naar Soerabaya; werd een paar jaren later tot Overste aangesteld van het inmiddels begonnen, externaat te Buitenzorg; arbeidde daar op voorbeeldige wijze; zag zich ter herstel harer zwaar geschokte gezondheid gedwongen naar Soerabaya terug te keeren, en gaf op die laatste, tevens hare eerste standplaats, den 17den December 1914, na een onafgebroken verblijf van 38 jaren in de tropische hitte, hare schoone ziel aan haren Heer en Schepper weder. Wel mocht de Pastoor van Soerabaya,- in de aangrijpende toespraak, die hij ten gehoore gaf bij hare tombe, spreken van een leven geheel' toegewijd aan den goeden God!

Daar was, zoolang zij in Indië vertoefde, slechts ééne stem over de goede Mère Aldegonde. Het was deze, dat zij eene inderdaad stichtende en innig vrome religieuse was; eene vrouw, beminnelijk in den omgang op geheel buitengewone wijze; offervaardig zonder grenzen; te aller ure bereid en gereed, hoeveel het haar dan ook kosten mocht, zich weg te schenken ten bate van anderen; stormenderhand den eerbied en de genegenheid veroverend van allen, die het voorrecht hadden met haar, onder welke omstandigheid dan ook, in aanraking te komen • begiftigd met een talent van administratie.

Sluiten