Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer gered en een flinke tuchtiging van de zijde der Kompanie, waarbij toch ook nog een Europeesch sergeant, van den Berg uit Utrecht, sneuvelde, werd nu toegediend aan de oproerige bevolking.

Nu moest alles naar beneden! Geen kampongs meer in die ongenaakbare schuilhoeken der bergen! Zachtjes aan kwamen de eerste troepjes mannen, vrouwen en kinderen, pfwel gevankelijk door de. soldaten binnehgebracht, ofwel uit eigen beweging uit vrees voor erger, afgezakt. Alles wat handen had, moet nu onder militairen dwang aan den slag om barakken te bouwen ten einde de vrouwen en kinderen ten minste onderdak te brengen en daarna huizen te bouwen te Lewolaga en elders. Niet allen echter kwamen even gauw zich melden. Toen de eerste klappen door de aanrukkende troepen waren uitgedeeld, was de bergbevolking, die het meeste schuld had aan den opstand, er van door gegaan en had met vrouwen en kinderen veilige schuilplaatsen opgezocht in de bergen. Het heeft heel wat patrouilleeren gekost, om dat volkje te Lewolaga bij elkaar te krijgen. Eerst toen zij door het hardnekkig patrouilleeren der troepen geen dag rust of duur meer hadden en hun opslagplaatsen van levensmiddelen vernield en verbrand waren, kwamen zij ten einde raad zich overgeven. Ik zeg: zich overgeven en wel te Lewolaga, want slechts weinigen werden in hun schuilplaatsen verrast. Telkens, als zij weder ergens gesignaleerd waren, en de plek plotseling werd omsingeld, waren de vogels weer gevlogen; alleen de vuurtjes, waarop zij zooeven hun eten klaar maakten, duidden er op, dat zij. eerst weinige oogenblikken geleden ontsnapt waren. Zelfs het laatste kleine clubje, waarbij ook de hoofdraddraaier, dat na maanden zoekens eindelijk werd ingesloten, en nu den moed maar opgaf, sloop toch nog door de mazen heen naar beneden en meldde zich te Lewolaga bij de autoriteiten, terwijl de troepen daarboven zich weder van een mislukte omsingeling overtuigden. Eindelijk was alles bij daar in dat bivak te zien was, laat zich beter photografeeren dan beschrijven. In eenige lange loodsen van bamboes in der haast opgebouwd war,en een 4000 mannen, vrouwen en kinderen

Sluiten